พก.เดินหน้าแก้ปัญหาทางเดินเท้าคนตาบอด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าผลักดันแก้ปัญหาทางเดินเท้าคนตาบอด ซอยพหลโยธิน 11 ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานต่อไป รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ

อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design) เพื่อให้ประชาชน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ สะดวก ปลอดภัย ทั่วถึงเท่าเทียม จากกรณีที่สังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจและเผยเเพร่ภาพการก่อสร้างทางเท้า บริเวณซอยพหลโยธิน 11 ย่านซอยอารีย์ โดยมีแผ่นกระเบื้องปูพื้นสีเหลือง ใช้เป็นทางเดินสำหรับคนตาบอด เรียกว่า เบรลล์บล็อค (braille block ) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แถบนูนเส้นยาว สำหรับให้เดินไปข้างหน้าได้ และแถบจุดนูน สำหรับให้หยุดระวัง แต่ปรากฏว่ามีการปูกระเบื้องดังกล่าวใกล้เคียงสิ่งกีดขวางเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการเดินของคนพิการทางการเห็น

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้กำหนดให้การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ราชการโรงพยาบาล และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 เห็นชอบ สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth