กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งปั้นธุรกิจแฟรนไชส์แบบมืออาชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ต้องการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยได้รับการยอมรับและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การจะเติบโตเป็น แฟรนไชส์ที่เข้มแข็งได้นั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแฟรนไชส์ที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนั้น ต้องผ่านการวางรากฐานที่แข็งแรง ตั้งแต่วิธีคิด กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ร้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิด “หลักสูตรการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) ที่จะช่วยสร้างการยอมรับและเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ประกอบการจะต้องสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้การพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการพัฒนา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดหลักสูตร การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 21 และกำลังรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยปีนี้ กรมฯ มีการปรับหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและกระชับมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้ การบริหารจัดการซื้อรูปแบบ Chain Store เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำแนวทางระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างกว้างขวาง และสร้างความเข้มแข็งสู่สากล

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสาขาธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้วจำนวน 20 รุ่น รวม 1,807 ราย แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 763 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 แบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 744 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 บุคคลธรรมดา จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 E-mail : [email protected] สายด่วน 1570.- สำนักข่าวไทย